מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות באתר אינטרנט קול הלשון


להלן פירוט מדיניות קול הלשון בע"מ ("קול הלשון") ביחס לשמירה על פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת ("האתר").

החלטתך לעשות שימוש בשירותי האתר ו/או רישומך לשירותים באתר ו/או ביצוע רכישה על ידך באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

  1. חלק מהשירותים הניתנים באתר, לרבות ביצוע רכישות של ספרים ומוצרים נוספים המוצעים באתר, טעונים הרשמה. המעוניין בקבלת השירות יידרש למסור מידע אישי לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות, פרטי כרטיס האשראי שברשותך וכיוב' ("המידע"). בשימוש באתר אתה מאשר כי מסירת המידע נמסר על ידך מרצון חופשי ובהסכמה. יובהר כי לא חלה כל חובה חוקית למסור פרטים אלו.
  2. קול הלשון תהיה רשאית לעשות שימוש במידע לצורך מתן השירותים המבוקשים וכן להעביר את המידע לגורמים הרלוונטיים, לרבות גופים מסחריים, ספקים, בהתאם לשירות הניתן לך באתר ו/או המידע הנדרש על מנת לספק לך את השירות ו/או הספר ו/או המוצר אותו ביקשת או רכשת, בהתאם לעניין.
  3. "קול הלשון" לא תישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה במידע, על ידי אותם צדדים שלישיים אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי קול הלשון ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך ו/או בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף. קול הלשון לא יכולה לקחת אחריות על מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו.
  4. בעשותך שימוש כלשהו בשירותי האתר אתה נותן את הסכמתך המפורשת לשימוש האמור לעיל בפרטיך האישיים ואתה מאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך, על כל המשתמע מכך. כמו כן, בעשותך שימוש כלשהו באתר אתה נותן את הסכמתך שקול הלשון ישמרו במאגר המידע של קול הלשון והיא תעשה בו שימוש בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.
  5. "קול הלשון" תהיה רשאית לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר תסבור קול הלשון כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה. קול הלשון תהיה רשאית לפנות אליך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.
    תעמוד לך הזכות המוחלטת לפנות אלינו בכל עת לבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר באמצעות פניה בכתב בדוא"ל לכתובת shop@kolhl.com.
  1. "קול הלשון" תהיה רשאית לעשות שימוש במידע בנוסף לאמור לעיל בכל מקרה והיא תידרש לעשות כן לפי הוראות הדין או במקרה של ביצוע עוולה או במקרה של "קול הלשון" תידרש להתגונן בצעדים משפטיים כלשהם.
  2. יובהר כי אתר "קול הלשון" פועל להתגונן באמצעי אבטחה ע"מ לשמור על פרטיות המידע שקיבל ממך. ככל שלמרות מאמצים סבירים אלו יגיע המידע לצד ג' בדרך לא מורשית ולא חוקית כגון של "פריצה" ו/או "התקפה" וכל כיוב' אתה מאשר כי "קול הלשון" וכל מי מטעמו לא יישא באחראיות לכל נזק שייגרם